Kolejowa 41,
97-400 Bełchatów

+48 44 633 31 51
sitg.belchatow@wp.pl

 

Podstawowy obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych dla osoby wskazanej przez kontrahenta do realizacji umowy
z SITG Oddz. w Bełchatowie

 

 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 

I.Administrator

  danych  osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Bełchatowie ( SITG Oddz. w Bełchatowie)  z siedzibą pod adresem: ul. Kolejowa 41, 97-400 Bełchatów.

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane: 1. W celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 2. w celu prowadzenia dokumentacji współpracy będącym obowiązkiem SITG Oddz. w Bełchatowie  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 3. w celu prowadzenia dokumentacji współpracy o ile wymaga ona realizacji wewnętrznych zasad, polityk, procedur, regulaminów, instrukcji obowiązujących w spółce i GK PGE będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z zarządzaniem przedsiębiorstwem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 4. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu SITG Oddz. Bełchatowie,   w tym zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu PGE S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

V. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane: a. podmiotom z Grupy PGE, naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi; b. podmiotom zaangażowanym w rozwój spółki (np firmy audytorskie); c. instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, PiP, lub innym; d. naszym podwykonawcom i usługodawcom (podmiotom przetwarzającym).

VI. Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych zgodnego ze standardami EOG, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO.

 

W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

d. przenoszenia danych;

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Prawo do wniesienia sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ewentualny sprzeciw prosimy kierować na skrzynkę: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres siedziby administratora danych wskazany w pkt I powyżej.

IX. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów przetwarzania.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

XI. Kategorie danych osobowych

Kategorie mogą zawierać podstawowe dane identyfikacyjne niezbędne dla wykonania umowy: imię i nazwisko, numer telefonu, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail, a w szczególnych sytuacjach numer dowodu osobistego.

XII. Źródło pochodzenia danych

Dane zostały podane przez Pani/Pana pracodawcę w związku z zawarciem lub realizacją umowy.