Kolejowa 41,
97-400 Bełchatów

+48 44 633 31 51
sitg.belchatow@wp.pl

Nasza misja

 

  • Integrowanie środowiska inżynierów i techników.

  • Kształtowanie opinii i ocen dotyczących górnictwa w Polsce.

  • Inspirowanie przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych na rzecz gospodarki narodowej i ochrony środowiska naturalnego.

  • Ochrona godności zawodu i reprezentowanie interesów członków SITG.

  • Krzewienie oświaty i kultury technicznej oraz upowszechnianie doświadczeń w dziedzinie nauki i techniki.

  • Doskonalenie systemu kształcenia kadr technicznych dla górnictwa i geologii, podnoszenie kwalifi kacji zawodowych kadry technicznej oraz popularyzowanie twórców nowej techniki.

  • Kształtowanie etyki zawodowej inżynierów i techników.

  • Kultywowanie tradycji górniczych i ochrona zabytków techniki.

  • Budowanie i zacieśnianie związków koleżeńskich, organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego członków SITG i ich rodzin.